THE STATUTES OF THE ASSOCIATION

THE STATUTES OF THE ASSOCIATION

Konst I Blickpunkt is a non-profit association established under the law of Sweden. The text below is the Swedish version of the Statutes. Only the Swedish version is authentic.

STADGAR FÖR KONST I BLICKPUNKT

Bildad 2019

 

§ 1 Namn och säte

Föreningens namn är KONST I BLICKPUNKT. Föreningen har sitt säte i Karlskrona.

§ 2 Form och ändamål

Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.

Föreningens ändamål är att främja konstutbud och utveckling av konst. Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att:

 • arrangera regelbundna publika evenemang inom visuell konst såsom internationella konstutställningar, workshops och andra arrangemang som främjar visuell konst.
 • aktivt ta del av externa arrangemang, utbildningar och resor som främjar utveckling av föreningen och dess arrangemang.
 • öka konstens synlighet och engagera såväl både nyetablerade som etablerade konstnärer.
 • skapa mötesplatser för lokala och internationella konstnärer.
 • etablera samarbete med näringsidkare och entreprenörer som kan stimulera föreningens utveckling.
 • uppmuntra allmänhetens konstintresse och skapa möten med konstnärer och skapa inspirerande evenemang.

§ 3 Medlemskap

Fråga om att anta en medlem avgörs av styrelsen. Som medlem i godkänner man att föreningen upprättar ett medlemsregister där ens namn, personnummer och kontaktuppgifter finns med. Medlem i föreningen skall aktivt arbeta och verka för föreningens målsättning och förbinder sig att följa föreningens stadgar. Medlem äger inte del i föreningens tillgångar, liksom medlem inte heller ansvarar för föreningens skulder. Medlemmar som är utövande konstnärer ansöker på lika villkor till föreningens publika evenemang såsom utställningar och andra evenemang.

Medlemsavgift fastställs av årsmötet.

Styrelsen kan utse hedersmedlemmar.

§ 4 Årsmöte och verksamhetsår

Årsmötet ska hållas innan 30 november. Kallelse till årsmötet ska skickas via epost minst 14 dagar innan mötet.

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 11. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).
 12. Val av a) föreningens ordförande för en tid av 1 år.  b) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.  c) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande.
 13. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5.

§ 5 Styrelse

Styrelsen består av lägst tre (3) och högst fem (5) ledamöter. Styrelsen bör alltid bestå av ett ojämnt tal. Antal platser i styrelsen beslutas av årsmötet, Ordförande väljs av årsmötet på ett år. Styrelsen får själva konstituera sig. Ledamöter sitter på 2 år om inget annat anges.

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen kommer med förslag till verksamhetens utformning. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar och ska hålla minst 4 styrelsemöten per år.

Styrelsen kan adjungera en medlem som tillfälligt deltar i styrelsens arbete. En adjungerad styrelseledamot har närvaro och yttranderätt, men inte rösträtt

Firmatecknare utses av styrelsen.

§ 6 Räkenskaper

Räkenskapsåret är 1 januari-31 december. Styrelsen väljer ut 1 revisor, vars revisionsberättelse ska avges senast 14 dagar före årsmötet.

§ 7 Beslut och omröstning

Beslut i styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid årsmötet har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid sammanträde skall protokoll föras och justeras av ordförande och en ledamot.

§ 8 Stadgeändring

Stadgar kan ändras genom årsmötets beslut och kräver en majoritetsröst på minst 2/3 .

§ 9 Upplösning

Upplösning av föreningen kräver beslut vid årsstämmaned majoritetsröst på 2/3. Föreningens kvarvarande tillgångar går till ändamål som styrelsen beslutar.

Translate »